Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

Inntaksreglement

KVS-Lyngdal [revidert november 2023]

INNLEDNING

Alle søknader om elevplass på KVS-Lyngdal blir avgjort i samsvar med dette reglementet. Reglene er utarbeidet for KVS-Lyngdal med hjemmel i privatskolelova §3-1.

Hovedprinsippene samsvarer med departementet sine forskrifter til fylkeskommunale videregående skoler. Skolen er åpen for alle med lovfesta rett til videregående opplæring (ungdomsrett eller voksenrett), jamfør privatskolelova §3-1, første ledd.

 

GENERELT

§ 1 Det er en forutsetning for inntak at elevene vil rette seg etter reglene for skolen.

§ 2 Skolen har hele landet som inntaksområde. Søknad skal registreres på vigo.no – tilsvarende som for de offentlige skolene. Se også www.kvs.no for mer informasjon.

§ 3 Inntaksnemnda vurderer søknader om inntak på særskilt vilkår.

 

SØKNAD VG1

§ 4 Ved inntak til VG1 før 1. juli, blir endelig karakter i avslutta fag, og summen av karakterer til jul i fag som blir avslutta i 10. klasse, lagt til grunn.

 

SØKNAD – VG2 OG VG3

§ 5 Elever ved KVS-Lyngdal må søke om inntak til hvert skoleår. Ved inntak før 1. juli blir karakterene fra 1. halvår lagt til grunn.

§ 6 Forutsetningen for å bli tatt inn og få elevplass på videregående kurs 2 og 3 er at eleven har fullført og bestått det nødvendige vg1 eller vg2. Søker som ikke har stått i ett eller flere fag, kan tas inn som fulltidselev etter vurdering av inntaksnemnda ved skolen.

 

INNTAKSREKKEFØLGE

Ved oversøkning vil søkere bli tatt inn etter følgende prioriteringer:

§ 7 Inntak etter poengutregning.

De som har høyeste poengsum kommer inn først, med unntak av det som går frem av §8.

§ 8 Inntak utenom vanlig poengutrekning.

a) Søknader som kommer inn under §§ 6-22 – 6-26 i forskrift til opplæringslova. Inntaksnemnda avgjør på grunnlag av skjønn. Ved skjønnet legges det vekt på at skolen ikke har plikt til å oppfylle elevers rett til skolegang, men at vi vil være med å ta samfunnsansvar. Videre vil vi vurdere om eleven har tallkarakter i mer enn halvparten av faga. Nemnda vil vurdere om skolen har mulighet til å gi eleven et godt utbytte av undervisningen. Lokale søkere vil prioriteres foran internatboere.

b) Søkere som har fått skoleplass tidligere år, men som har trukket seg eller sluttet av grunner som rektor kan godta, har fortrinnsrett til samme kurs ved neste års inntak. Søker må sende ny søknad innen fristen, og sende grunngiving for avbruddet til skolen.

c) Elever som går på KVS-Lyngdal når de søker neste trinn på utdanningsprogrammet blir prioritert før eksterne søkere, når de har bestått i alle fag og har minimum 32 poeng. Ved søknad til vg3 studiespesialiserende vil elever som går vg2 ved skolen ha fortrinnsrett når de har bestått karakter i alle fag.

d) For å sikre en balanse mellom gutter og jenter, bør ikke forholdet mellom kjønnene ved et kurs være skjevere enn 1 : 2. Dersom inntaket viser ei skjevere fordeling til et kurs, vil det kjønnet som er underrepresentert få et tillegg på 0,3 poeng lagt til gjennomsnittet.

e) På utdanningsprogram idrettsfag kan elever få 0,7 tilleggspoeng på bakgrunn av idrettslige prestasjoner. Eleven må søke skolens ordinære inntak, og i tillegg skrive til skolen at de vil søke om å få «tilleggspoeng for idrettslige prestasjoner». For å få tilleggspoeng må dette minimum være oppfylt:

• Skolen må tilby undervisning i idretten.
• Eleven må utmerke seg på regionalt nivå eller høyere i sin idrett (dokumentert av krets eller forbund).

 

INNTAK

§ 9 Inntaket blir gjort ut fra de godkjenninger i fagtilbudet som skolen til enhver tid har.

§ 10 Inntaket skjer ved ei inntaksnemnd som består av rektor og inspektørene.

§ 11 Tvil om tolking av reglementet blir avgjort av inntaksnemnda ved utfyllende vedtak.

§ 12 Etter førsteinntaket blir det gjort inntak til eventuelle ledige plasser. Søknader som kommer inn etter fristen, vil ved oversøkning, først bli vurdert ved ny gjennomgang av ventelister 1. august. Det blir da en ny gjennomgang av ventelister hvor standpunktkarakterer blir lagt til grunn.

§ 13 Klage på avslag om elevplass ved inntak, skal sendes til skolen ved rektor.

Skolen behandler saka og gjør om vedtaket, eller sender saka til Fylkesmannen for endelig avgjørelse (jfr. privatskolelova §3-1, sjette ledd).