Personvernerklæring

Slik behandler KVS-Lyngdal personopplysning

Dette gjør skolen:

• KVS-Lyngdal arbeider seriøst og nøyaktig for at personlige opplysninger knyttet til elever, ansatte, jobbsøkere og foresatte ikke skal komme på avveier eller bli misbrukt.

• Rektor er ansvarlig for at disse opplysningene blir brukt riktig og blir oppbevart på en trygg måte.

• De opplysningene som vi har fått, bruker vi bare slik lover og regler sier at vi skal gjøre.

• Alle ansatte vet at opplysningene bare skal brukes til det som er nødvendig for å drive skole.

• Vi deler opplysningene bare med dem som norsk lov sier vi skal dele dem med.

• Hvis noen andre spør om å få opplysninger, svarer vi at vi bare kan dele opplysninger når den det gjelder har gitt tillatelse til dette.

Opplysningene blir lagret innen EU/EØS området.­

Dette er de opplysningene som skolen har og som skolen bruker

Elever og foresatte:

• Navn på alle elever og deres foreldre eller foresatte med adresse, elevens fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse.

• Opplysninger som vi har fått gjennom samarbeidet mellom skole og hjem.

• Opplysninger om skolearbeidet til en elev, f.eks. vurderinger, karakterer, fravær etc.

• Noen ganger har vi opplysninger om elevers helse, f.eks. om allergier.

• Spesielle opplysninger som f.eks. skyss for enkelte elever, spesialundervisning mm.

• Informasjon i datasystemet om elevers pålogging.

• Bilder

Ansatte:

• KVS-Lyngdal behandler opplysninger om ansatte for å administrere lønn og arbeidsforhold.

• Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

• Dessuten registreres det opplysninger i tilknytning til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringer, og opplysninger om tilgangsstyring i IT-systemet.

• Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger og andre lovpliktige utleveringer.

• Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven.

• Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger, og kan publiseres på våre nettsider.

• Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

• Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

• Alle tidligere og nåværende ansatte har en personalmappe i vårt arkivsystem.

• Her blir blant annet stillingssøknaden arkivert/oppbevart. Personalmapper skal bevares (det vil si at stillingssøknaden ikke blir slettet eller makulert). Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet. Tilgangen begrenset til tjenstlig behov.

Jobbsøkere:

• Dersom du søker jobb hos KVS-Lyngdal, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

• Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

• Attester og søknader for jobbsøkere som ikke blir ansatt blir makulert når ansettelsesprosessen er ferdig.

Slik oppbevarer skolen opplysningene

• KVS-Lyngdal har i dag en IKT-driftsmodell der vi drifter en stor del av våre systemer selv, men der vi også har overlatt driften av noen systemer til eksterne parter. Der vi drifter selv, bruker vi også eksterne konsulenter.

• Hvis du som leser dette, vil vite hvilke opplysninger skolen har lagret om deg, kan du ta kontakt med skolen, så vil vi fortelle deg det. Det er jo dine opplysninger det handler om.