Elevstevnet 2024                  Søke om stipend                Skolestart 2024

Åpenhetsloven

Ivaretagelse av åpenhetsloven ved KVS-Lyngdal AS 

Målet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Åpenhetsloven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på anstendige arbeidsforhold i virksomheten, og hos underleverandører og andre forretningspartnere. 

Åpenhetsloven bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. 

I loven inneholder det en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

 

KVS-Lyngdal AS har i balanseåret hatt en omsetning på over kr. 70 millioner og i regnskapsåret hatt over 50 årsverk, og er dermed omfattet av rapporteringsplikten etter åpenhetslovens § 3. 

 

Selskapets virksomhet

 

KVS-Lyngdal AS skal gi ungdom undervisning som setter dem i stand til å ta i bruk sine evner og anlegg til beste for sine medmennesker.
Undervisningen skal være i samsvar med gjeldende lover og planer og bygge på et kristent livssyn og føre fram til vitnemål som gir studie og/eller yrkeskompetanse.
Skolen skal også formidle evangeliet om Jesus Kristus og utfordre til levende kristenliv og misjonsengasjement.
 

 

 

Aktsomhetsvurderinger 

KVS-Lyngdal gjennomfører sine aktsomhetsvurderinger etter følgende modell.
Skolen har forankret ansvarlighet for arbeidet både i virksomhetens styre og i avdelingene, slik at vi er bevisste ved inngåelse av avtaler med leverandører.
Vi er nå i gang med å kartlegge alle våre leverandører og leverandørkjeder for å få en oversikt over risiko knyttet til brudd på menneskerettigheter blant våre leverandører.
Aktsomhet vurderingene gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger, der vi systematisk skal gjennomføre risikovurderinger av våre leverandører.
Resultatet av risikovurderingene vil være grunnlaget for det videre arbeidet i punkt 3 i modellen «stans, forebygg eller reduser negativ på virkning/skade», hvor vi skal avdekke om trusselen er reell, for så å arbeide for reduksjon eventuelt fjerning av mulig skade.
 

 

Spørsmål vedrørende vår etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes tilpost@kvs-lyngdal.no